Logo Institut del Teatre

Portal de transparència de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

transparencia

La Diputació de Barcelona disposa d’un portal de transparència, Portal de Transparència activa de la Diputació de Barcelona, operatiu i accessible des del 14 de desembre de 2015, en compliment del requeriment legal de publicitat activa i passiva establert en la “Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern”[1] que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016.

Aquest Portal suposa la primera fita en l’intens procés de canvi i millora de la Diputació cap al govern obert. Ja la Llei 19/2014, d’aplicació a Catalunya, té com a eix principal la responsabilitat en la gestió dels recursos públics i la rendició de comptes en l’activitat que desenvolupa i per aconseguir-ho, s’haurà de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació que es considera rellevant per garantir la transparència ajustant-se als principis d’accessibilitat, interoperabilitat i reutilització.

Ara, l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, que comparteix la voluntat de transparència i bon govern en la seva gestió,  tal i com queda palès en el Pla Estratègic de l’Institut del Teatre 2014-2017, s’adhereix a la política de la Diputació entorn a aquestes qüestions i en aplicació de la “Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern”[1]. Això implica treballar de manera consensuada amb el Servei d’Organització i RSC de la Subdirecció de Modernització Corporativa i d’altres Publicacions Oficials vinculada a la Gerència de la Diputació de Barcelona sota la direcció i supervisió de la Gerència de l’Institut del Teatre de Barcelona.

Actualment, a nivell operatiu, l’Institut  ja ha portat a terme accions de transparència cap als públics interns emprant la intranet de la institució, IntraIT[2], com a plataforma de difusió però, amb el Portal de Transparència de l’Institut del Teatre s’anirà més enllà, per ampliar els continguts difosos i obrir-los a la ciutadania. És  precisament en la consecució d’aquest darrer objectiu que s’està treballant en el disseny d’un esquema de la informació que contindrà el Portal del Transparència de l’Institut del Teatre de Barcelona, i els fluxos de treball que permetran publicar i actualitzar els continguts que el conformaran.

El Portal de transparència de l’IT, que es preveu estarà actiu al mes de juliol de 2016, seguirà l’estructura del de Diputació de Barcelona però adaptant-se a les especificitats de l’Institut. En qualsevol cas, la informació a publicar s’articularà al voltant dels següents grans àmbits: Organització institucional; Planificació i gestió;  Gestió econòmica i patrimonial; Actuacions jurídiques i Contractació i convenis de col·laboració. A més, hi haurà eines de cerca i altres funcionalitats per garantir l’accés a la informació de manera clara, actualitzada i avaluable, que és un dels requeriments de la legislació d’aplicació. En matèria de dret d’informació pública prevaldrà la protecció de dades personals. També serà d’utilitat la guia publicada per la Generalitat de Catalunya, des de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals  per a l’aplicació de la Llei 19/2014 a les entitats locals.

L’accés al Portal es farà des de la “home” del web de l’Institut del Teatre, a la manera de “microsite”, és a dir, com un altra plana web. Els serveis d’informàtica de la Diputació de Barcelona treballaran amb la Unitat d’informàtica de l’Institut en relació a l’exportació, aplicació i formació per als usuaris interns dels Portal de l’IT. També s’hi podrà accedir des del Portal de transparència de la Diputació.

La transparència i el bon govern ha de permetre, en darrera instància, la participació activa de la ciutadania en la gestió pública de l’Institut, però també es vol que  esdevingui un ítem en la gestió diària dels empleats de la institució i que arreli plenament en la seva cultura corporativa.

Finalment, i en una segona fase, tal i com ho ha fet prèviament Diputació de Barcelona, l’Institut del Teatre obrirà la seva política d’accessibilitat a les dades obertes.

 


[1] Hi ha una llei de transparència prèvia, d’àmbit estatal: “Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”
[2] Actes i acords d’òrgans col·legiats i comissions de l’IT

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat