Logo Institut del Teatre

Titulació

Els alumnes que superin aquests estudis obtindran el Títol Superior de Dansa, que queda inclòs a tots els efectes al nivell 2 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és equivalent, a tots els efectes, al títol universitari de grau (Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,  d’educació i Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa).

 El Títol Superior de Dansa té dues especialitats: Pedagogia de la dansa i Coreografia i interpretació, amb cinc itineraris:

Títol Superior de Dansa
Especialitats: Itineraris:
Coreografia i Interpretació Coreografia
Interpretació
Pedagogia de la dansa Docència Pedagogia de la dansa clàssica
Pedagogia de la dansa contemporània
Pedagogia de la dansa espanyola

 

L’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU-Catalunya) ha verificat i fa el seguiment  anual dels estudis que condueixen al Títol Superior de Dansa de l’Institut del Teatre. Tota la informació relativa a la qualitat d’aquests ensenyaments es pot consultar a l’apartat Qualitat dels estudis superiors de dansa.

Marc normatiu

El marc normatiu que fonamenta la configuració i funcionament del Títol Superior de Dansa de l’Institut del Teatre és el següent:

  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
  • Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
  • Reial Decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), i 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
  • Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel qual es regulen els continguts bàsics dels ensenyaments artístics superiors de dansa
  • Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors
  • Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors i Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el RD 1614/2009
  • Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació

 

Compartir

Altres continguts relacionats

SEU CENTRAL
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
T. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE TERRASSA
Plaça Didó, 1
08221 Terrassa
T. 937 887 440
it.terrassa@institutdelteatre.cat

 

 

CENTRE DE VIC
c/ Sant Miquel dels Sants, 20
08500 Vic
T. 938 854 467
it.vic@institutdelteatre.cat